چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/04/19         ساعت 09:07     گروه خبری روابط عمومی

 در تاریخ 1399/04/16اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان جوین به ریاست جناب آقای جمشیدی فرماندار محترم شهرستان و رئیس محترم شورا به دبیری آقای محمودبرهانی نسب رئیس اداره ثبت احوال در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.