چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/08/25         ساعت 07:35     گروه خبری روابط عمومی

در روز 1399/8/21در محل سالن الغدیر آموزش و پرورش جلسه تودیع و معارفه ریاست محترم دادگستری   و دادستان  این شهرستان جوین با حضور آقای فرماندار محترم و روسای سایر ادارات و آقای برهانی نسب رئیس اداره ثبت احوال برگزار گردید .