یکشنبه 28 دی 1399   
 
ثبت یاران
آقای حسین وزیری دهیار روستای ارچنگان
آقای اکبرافرونددهیارروستای بابارمضان
 خانم میتراخاکشور دهیارروستای ایده لیک
آقای هادی کشوری دهیارروستای چرم کهنه
آقای محمداصغری دهیارروستای چرم نو
آقای حسن توسلی دهیارروستای حاجی آباد
آقای هادی یوسفی دهیسارروستای حسن آبادلائین
آقای علی اکبرنادری دهیارروستی حمام قلعه
آقای باقرفرخی دهیارروستای خشت
آقای حمیدبهبودی دهیارروستای رباط
آقای مهدی سپهری دهیارروستای ژرف
آقای محمدزیدانلودهیارروستای سنگدیوار
آقای اصغرفرودی دهیارروستای سیرزار
آقای مصطفی مصطفویان دهیارروستای سینی کهنه
آقای محمدرضادهقان دهیارروستای قاباخ
آقای حسین صابری دهیارروستای قله زو
آقای احمدجعفرپوردهیارروستای کالو
آقای علی زیدانلودهیارروستای کرناوه شیرین
آقای محمداسماعیلی دهیارروستای کریم آباد
آقای جعفررشیدی گرو دهیارروستای گرو
آقای ثابتی دهیارروستای سلطان آباد
خانم سیده ناهید عسکریان دهیارروستای سینی نو
آقای حسن توسلی دهیارروستای اسدآباد
آقای بهمن حیدریان دهیارروستای حصار
آقای مهدی مهرعلیزاده دهیارروستای جلیل آباد
آقای وحیدداوری دهیارروستای نفطه
آقای رضاخسروی دهیارروستای سررود
آقای محمدناصری دهیارروستای آبکمه
آقای قربانعلی دهقان دهیارروستای قلعه نو
آقای مهدی احمدپناه دهیارروستای چنار
آقای محسن خزاعی پوردهیارروستای قلیچ آباد
آقای محمدلطفی دهیارروستای قره تیکان
آقای علی پاک باطن دهیارروستای باغکند
آقای محمدزیدانلودهیارروستای بابافرجی
آقای کبرقنبری دهیارروستای شورستان
آقای اسماعیل جمعه زاده دهیارروستای اورتکند
خانم اعظم خسروی دهیارروستای برده
آقای محسن احمدی دهیارروستای چهچه
آقای موسی حسنی دهیارروستای آبگرم
آقای علی اصغرایروانی دهیارروستای سرجنگل
آقای سعیدبالندری دهیارروستای امیرآباد
آقای نورمحمدکاظمی دهیارروستای تقی آباد
خانم ماهرخ براتی دهیارروستای مومن باد