شنبه 4 بهمن 1399   
 
فراوانی نام 87
    نامهای مؤنث       نامهای مذکر    
                 
  ردیف نام فراوانی   ردیف نام فراوانی  
  1 زهرا 28   1 علی 15  
  2 فاطمه 21   2 ابوالفضل 14  
  3 نرگس 8   3 امیرعلی 14  
  4 کوثر 7   4 امیرحسین 12  
  5 مهدیه 7   5 مهدی 11  
  6 ستایش 5   6 رضا 10  
  7 مبینا 5   7 امیرمحمد 9  
  8 مریم 5   8 محمد 8  
  9 مهلا 5   9 علیرضا 6  
  10 رقیه 4   10 محمدرضا 6  
  11 ریحانه 4   11 امیررضا 5  
  12 زینب 4   12 محمدمهدی 5  
  13 حدیثه 4   13 یاسین 5  
  14 یگانه 4   14 آرش 4  
  15 مهسا 3   15 امیرمهدی 4  
  16 الهه 2   16 سجاد 4  
  17 تکتم 2   17 محمدامین 4  
  18 سحر 2   18 سعید 3  
  19 ساجده 2   19 حمیدرضا 3  
  20 ستاره 2   20 حسین 3  
  21 صبا 2   21 محسن 3  
  22 صغری 2   22 محمدجواد 3  
  23 غزاله 2   23 مرتضی 3  
  24 فائزه 2   24 امیر 2  
  25 کبری 2   25 حسن 2  
  26 گلناز 2   26 عرفان 2  
  27 مائده 2   27 فردین 2  
  28 محدثه 2   28 مجید 2  
  29 ملیکا 2   29 معین 2  
  30 نازنین 2   30 نیما 2  
  31 سارا 1   31 هادی 2  
  32 سیده نرگس 1   32 یزدان 2  
  33 سیده مهدیه 1   33 سامان 1  
  34 سیده مرضیه 1   34 ژیکان 1  
  35 سیده سوگند 1   35 سیدسجاد 1  
  36 سیده زهرا 1   36 سیدحسین 1  
  37 سیده آرزو 1   37 سیداسماعیل 1  
  38 سوگند 1   38 سیدابوالفضل 1  
  39 سمیه 1   39 سعیدرضا 1  
  40 سمین 1   40 رامین 1