یکشنبه 28 دی 1399   
 
فراوانی نام 89
    نامهای مؤنث       نامهای مذکر    
                 
  ردیف نام فراوانی   ردیف نام فراوانی  
  1 زهرا 15   1 علی 8  
  2 فاطمه 13   2 امیرعلی 8  
  3 نرگس 7   3 امیرمحمد 6  
  4 مبینا 6   4 ابوالفضل 4  
  5 سارا 5   5 محمدرضا 4  
  6 زینب 4   6 رضا 3  
  7 مهسا 4   7 سجاد 3  
  8 سارینا 3   8 محمدمهدی 3  
  9 کوثر 3   9 امیر 2  
  10 معصومه 3   10 امیررضا 2  
  11 نازنین زهرا 3   11 جواد 2  
  12 پریسا 2   12 حسین 2  
  13 سیده فاطمه 2   13 محمد 2  
  14 سحر 2   14 مجتبی 2  
  15 مائده 2   15 مسعود 2  
  16 مریم 2   16 مهدی 2  
  17 مریم سادات 2   17 محمدحسن 1  
  18 ملیکا 2   18 محمدحسام 1  
  19 مهدیه 2   19 محمدجواد 1  
  20 نازنین فاطمه 2   20 محمدپارسا 1  
  21 نجمه 2   21 محمدامین 1  
  22 یگانه 2   22 کریم 1  
  23 مرجان 1   23 فرزاد 1  
  24 مبارکه 1   24 عرفان 1  
  25 مانیا 1   25 عبدالله 1  
  26 لیلا 1   26 عباس 1  
  27 کبرا 1   27 سینا 1  
  28 فاطمه زهرا 1   28 سیداحمد 1  
  29 ساناز 1   29 سبحان 1  
  30 فائزه 1   30 رامین 1  
  31 غزال 1   31 حسینعلی 1  
  32 عاطفه 1   32 حسن 1  
  33 عارفه 1   33 امیرعباس 1  
  34 صبا 1   34 جعفر 1  
  35 شیدا 1   35 بنیامین 1  
  36 سیده صفا 1   36 ایلیا 1  
  37 سیده ستایش 1   37 امیرمهدی 1  
  38 سیده آیدا 1   38 امیرحسین 1  
  39 سوگند 1   39 امیرحسام 1  
  40 سمانه 1   40 آرین 1