یکشنبه 28 دی 1399   
 
تاریخ 1398/10/05         ساعت 10:59:22     گروه خبری تمام کاربران

مورخ پنج شنبه 5دیماه 1398 بادعوت رئیس ثبت احوال شهرستان کلات مزارشهدای مطهرشهرکلات درمحل مسجد جامع باحضورمسئولین شهرستان غبارروبی شد
 این مراسم نمادین که به جهت ارج نهادن به رشادتها وایثارگریهای شهدای گرانقدروهمچنین تجدیدبیعتی مجددباآرمانهای شهدای عزیز شهرستان  درهفته ثبت احوال به دعوت جناب فروغی رئیس ثبت احوال شهرستان انجام شد مسئولین شهرستان ،جناب آراسته معاونت محترم سیاسی وامنیتی فرمانداری شهرستان،حجه الاسلام شعبانی  مسئول محترم دفترامام جمعه شهرستان،جمعی از مسئولین گرانقدرسپاه کلات ومدیریت آموزش پرورش شهرستان کلات حضور داشتنداداره محترم بنیادشهیدورئیس این اداره قبول مسئولیت گلاب وتدارکات رابرعهده داشتند.درابتداضمن قرائت کلامی ازسخن خداتوسط جناب نادمی  ازنیروهای باتقوای سپاه  جناب شعبانی ضمن درودوسلام برشهیدان گرانقدروارج نهادن رشادتهای آنها وتبریک هفته ثبت احوال مطالبی عنوان وآقای آراسته نیز به موضوع مربوطه پرداخته وتقدیروتشکرازشهیدان گرانقدر وثبت احوال شهرستان داشتند.سپس آقای فروغی رئیس ثبت احوال ضمن درود وسلام ومطالبی دررابطه باثبت احوال وآمارمربوطه در9ماهه سالجاری افتخارخودوثبت احوال شهرستان راجشن این روز درمزارشهدا عزیزدانستند.جلسه باغبارروبی وعطرافشانی مزار به پایان رسید