شنبه 4 بهمن 1399   
 
تاریخ 1398/10/05         ساعت 12:31:24     گروه خبری تمام کاربران

دومین جلسه وقایع حیاتی شهرستان کلات بمناسبت هفته ثبت احوال درمحل فرمانداری شهرستان درمورخ چهارشنبه4دیماه98 راس ساعت8 باحضورمدعوین برگزارگردید.

 این جلسه که به جهت هماهنگی وقایع حیاتی شهرستان وآخرین وضعیت به ریاست جناب آقای آراسته معاون محترم سیاسی وامنیتی فرماندارشهرستان برگزارگردید جلسه باذکرکلام اله مجیدتوسط ایشان شروع وی ضمن تبریک هفته ثبت احوال وتبریک این هفته به موضوع اهمیت وقایع حیاتی ونقش گسترده آمارهای جمعیت ووقایع حیاتی ومسائل هویتی درارائه خدمت دردیگرارگانها پرداختند سپس آقای فروغی رئیس ثبت احوال شهرستان کلات ضمن تبریک هفته ثبت احوال به اعضاءمحترم حاضر درجلسه موضوع اهمیت وقایع حیاتی راطرح موضوع،،وبه اهداف،برنامه ها وچالشهای موجودپرداخته وآمار9ماهه ابتدایی سالجاری شهرستان رادرزمینه خدمات ثبت احوال شهرستان کلات جهت اطلاع اعضاءقرائت نمودند.جلسه بااظهارنظراعضاءدررابطه باشیوه همکاری وهمکاریهای که تاکنون انجام داده اندادامه و بامصوباتی با جمعبندی جناب آراسته به پایان رسید.