یکشنبه 28 دی 1399   
 
تاریخ 1398/10/07         ساعت 11:52:20     گروه خبری تمام کاربران

مورخ شنبه7دیماه98همزمان باهفته ثبت احوال فروغی رئیس اداره ثبت احوال شهرستان باتفاق همکاران این اداره باحجه الاسلام صاحبی امام جمعه محبوب شهرستان دیدارکردند
این دیدارکه بمناسبت هفته ثبت احوال مصادف با سوم دیماه 1398انجام شد.امام  جمعه محبوب شهرستان کلات هفته ثبت احوال راتبرک گفتند.سپس فروغی رئیس ثبت احوال شهرستان کلات ضمن تبریک متقابل این هفته مطالبی دربحث روز سوم دیماه،دلایل نامگذاری این روز،وظایف ثبت احوال همچنین وظیفه خطیر ثبت احوال درامر انتخابات مطالبی عنوان نمودندوآماری ازخدمات اداره ثبت احوال کلات در9ماهه اول سالجاری ارائه دادندسپس حجه الاسلام صاحبی ضمن تقدیدروتشکرازخدمات اداره ثبت احوال کلات ونیز دستاوردهای این اداره درامر خدمات هویتی شهرستان وظیفه ثبت احوال رابسیارمهم وبااهمیت دانستند وآرزوی موفقیت این اداره درامرخدمات رسانی وموفقیتهای بیش ازپیش راازخداوند متعال خواستند