یکشنبه 28 دی 1399   
 
تاریخ 1398/10/17         ساعت 09:00:16     گروه خبری تمام کاربران

مورخ16دیماه98ساعت11:15سومین جلسه وقایع حیاتی شهرستان کلات دربخش زاوین ودرمحل اتاق کار آقای عرب زاده نژادی بخشدارمحترم وگرانقدراین بخش برگزارشد.

 سومین جلسه وقایع حیاتی شهرستان کلات دربخش زاوین وبصورت اختصاصی بادهیاران این بخش درمورخ16دیماه1398درمحل اتاق کارجناب عرب زاده نژادی  بخشدارمحترم این بخش وبه ریاست وی باقرائت کلامی ازخداوندمتعال برگزارشد.ابتداجناب بخشدارشهادت سردارسلیمانی راتسلیت وبه گوشه ای از خصوصیات اخلاقی ومتعالی وی  اشاره ودرادامه ضمن تبریک مجدد هفته ثبت احوال که بمناسبت سوم دیماه وصدوراولین سندهویت ایرانیان نامگذاری گردیده است مبحث وقایع حیاتی وخدمات هویتی ثبت احوال شهرستان به مردم شریف این منطقه رامهم خواندند وبه نقش واهمیت حضوربموقع درجلسات مواردی عنوان نمودند.سپس جناب فروغی رئیس اداره ثبت احوال شهرستان کلات نیز ضمن عرض تسلیت سردار شهید سلیمانی بزرگمرد سیاست ونظام به تاریخچه خدمات هویتی  اشاره ودرمورد مباحث سجلی وهویتی مطالبی طرح وتوضیح که با بحث ومباحثه بادهیاران محترم ونیز با تقدیروتشکرویژه جناب بخشدار ازآقای فروغی رئیس اداره ثبت احوال وجمعبندی موضوع توسط ایشان به پایان رسید.