جمعه 15 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/10/03         ساعت 08:25:51     گروه خبری تمام کاربران

ناصری فرماندارشهرستان واعضاءشورای اسلامی شهرکلات باحضوردرمحل اداره ثبت احوال کلات سوم دیماه برابرباروزملی ثبت احوال رابه رئیس وهمکاران این اداره تبریک گفتند
 مورخ چهارشنبه سوم دیماه1399جناب ناصری فرماندار شهرستان کلات ونیزاعضاءمحترم شورای اسلامی شهرکلات باحضوردرمحل اداره ثبت احوال کلات این روز رابه رئیس وهمکاران این اداره تبریک گفتند