جمعه 15 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/10/03         ساعت 08:41:41     گروه خبری تمام کاربران

دومین جلسه هماهنگی وقایع حیاتی شهرستان کلات درسال1399درتاریخ سوم دیماه باریاست آقای ناصری فرماندارشهرستان درمحل اداره ثبت احوال کلات تشکیل شد.
 دومین جلسه هماهنگی وقایع حیاتی شهرستان کلات درسال1399باریاست آقای ناصری فرماندارشهرستان واعضاءشورای شهرکلات دراداره ثبت احوال شهرستان برگزارگردید.دراین جلسه موضوعات مختلف ثبت احوال موردبررسی قرارگرفت وجناب ناصری نقطه نظرات خود راعنوان نمودند هریک ازاعضاءشورای شهرنیز به بررسی موضوع پرداخته ومطالب مطروحه موردبحث وبررسی قرار گرفتآقای فروغی رئیس ثبت احوال شهرستان به سوالات هویتی پاسخ دادند.جلسه باجمعبندی فرماندارومصوباتی به کارخودپایان داد