دوشنبه 18 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/10/03         ساعت 14:00:34     گروه خبری تمام کاربران

فروغی رئیس ثبت احوال شهرستان کلات لوح تقدیرنیری مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی رابه ثبت یاربرترشهرستان کلات ابلاغ نمودند
 درراستای تجلیل وقدردانی ازثبت یارانی که باادارات ثبت احوال همکاری دارندلوح تقدیروکارت هدیه ای ازطرف نیری  مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی تهییه ودرمحل اداره ثبت احوال کلات توسط فروغی رئیس این اداره به آقای سیدمصطفی مصطفویان ثبت یاربرتراین اداره ودهیارروستای سینی ازتوابع بخش مرکزی شهرستان کلات تحویل ومجددا تقدیروتشکرشد.