مدیریت محتوا

 

دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات ثبت احوال در شهرستان کاشمر

شناسنامه

1- دفتر پیشخوان دولت کد 1111 واقع در خیابان شهید مدرس بین شهید مدرس 2 و 4 انتهای پاساژ گازرانی

2- دفتر پیشخوان دولت کد 1162 واقع در خیابان شهید بهبودی روبروی مسجد مقصود

3- مامور ثبت احوال مستقر در بخشداری ریوش در روزهای دوشنبه هرهفته

کارت هوشمند ملی

1- دفتر پیشخوان دولت کد 1111 واقع در خیابان شهید مدرس بین شهید مدرس 2 و 4 انتهای پاساژ گازرانی

2- دفتر پیشخوان دولت کد 1162 واقع در خیابان شهید بهبودی روبروی مسجد مقصود

3- دفتر پیشخوان دولت کد 1403 واقع در ابتدای بلوار معلم

4- دفتر پیشخوان دولت کد 1553 واقع در روستای زنده جان