مدیریت محتوا

فراوانی نام نه ماهه اول سال 1396 شهرستان کاشمر

آقاپسرها

نام

فراوانی

ابوالفضل

83

امیرعلی

58

امیرحسین

43

حسین

39

علی

37

محمد

34

محمدجواد

31

محمدطاها

29

امیرعباس

26

کیان

25

دخترخانم ها

نام

فراوانی

فاطمه

61

زهرا

53

زینب

40

یسنا

36

ریحانه

32

فاطمه زهرا

30

حلما

28

بهار

20

نازنین زهرا

19

مائده

16