رئیس اداره
 
 
 
 
 
 

رئیس اداره:آقای رضا برکند

شماره تماس مستقیم:55225221

ساعات ملاقات : روزهای اداری ساعت 7 الی 2
 
 

                       تحصیلات: کاردانی حقوقی و سجلی


 
سوابق شغلی:
رئیس اداره ثبت احوال کاشمر: 1390 تا کنون
رئیس اداره ثبت احوال مه ولات: 1386 تا1390
معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کاشمر:1384 تا 1386
مسئول امور عمومی اداره ثبت احوال کاشمر: 1384