تاریخ 1399/06/05         ساعت 09:00:18     گروه خبری خبرهای جدید

 

در تاریخ 1399/05/29 به مظور تبیین خدمات دولت ستاد بزرگداشت هفته دولت در اداره ثبت احوال کاشمر تشکیل گردید