نرخ خدمات

درآمد خدمات الکترونیکیردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات(ریال)

1

ثبت ولادت در مهلت قانونی به همراه صدور شناسنامه

300.000

2

هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا سه ماه) به همراه صدور شناسنامه

350.000

3

هزینه ثیت ولادت بعد از مهلت قانونی (از سه ماه و بعد از آن) به همراه صدور شناسنامه

550.000

4

تنظیم سند هویتی در اجرای احکام مراجع قضایی و کمیسیون تشخیص سن

2.000.000

5

تنظیم سند هویتی و شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

1.000.000

6

صدور شناسنامه مجدد

300.000

7

صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد 32 و 33 قانون ثبت احوال

1.000.000

8

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان اول

400.000

9

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان دوم

700.000

10

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان شوم و بعد از آن

2.000.000

11

تغییر نام با تجویر سازمان یا محاکم قضایی

2.500.000

12

تغییر نام خانوادگی نوبت اول

1.000.000

13

تغییر نام خانوادگی نوبت دوم و بازگشت به نام خانوادگی اولیه

2.500.000

14

تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41 قانون ثبت احوال (فرزندان زیر 18 سال)

150.000

15

تایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی

200.000

16

صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات، وفات، تایید شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی به استثناء بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی

100.000

17

تایید گزارش مفقودی شناسنامه و کارت هوشمند ملی

100.000

18

استعلام دستی مبتنی بر فهرست ها و گزارش های خارج از چارچوب های تعریف شده به ازای هر شخص

10.000

19

استعلام الکترونیکی مشخصات هوتی اشخاص حقیقی برای دستگاه هایی نظیر شرکت ها و بانک ها

2.000

20

نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد برای دستگاه هایی نظیر شرکت ها و بانک ها

8.000

21

تایید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال

100.000

22

صدور گواهی تجرد

500.000

23

صدور گواهی ازدواج و طلاق

500.000

24

ثبت اقرار نامه زوجیت

300.000

25

انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی در اسناد هویتی

50.000

26

انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی در اسناد هویتی

200.000

27

صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور

700.000

28

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی

300.000

29

صدور گواهی ولادت و وفات اتباع خارجی (تعویض و فقدان)

150.000

30

اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی

700.000

31

درخواست رسیدگی از هیات های حل اختلاف اسناد هویتی به استثناء اشتباه مامور

300.000

32

درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن

500.000

33

تنظیم و ثبت اقرار نامه نسب در ادارات ثبت احوالل

300.000

34

صدور و تمدید گواهی نامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست

2.000.000

35

صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست

3.000.000

36

فعال سازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه و تمدید و تغییر نام)

1.000.000

37

فعال سازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست

2.000.000

38

فعال سازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه و تمدید و تغییر نام)

1.000.000

39

فعال سازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست

2.000.000

40

فعال سازی مجدد هر توکن (VPN ، مدیر فنی) به دلیل خرایی

1.500.000

درآمد حاصل از صدور کارت هوشمند ملی

 

ردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات(ریال)

1

ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی (اولین بار)

250,000

2

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

500,000

3

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

700,000

4

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)

1.000.000

5

تعویض کارت هوشمند ملی ناشی از تغییر مشخصات سجلی و یا خرابی به استثناء اشتباه مامور

400,000

6

فعال سازی امضای الکترونیک

300.000