وفات

 

 

 

آمار وقایع وفات ثبت شده در اداره ثبت احوال کاشمر در سالهای 98 و 99