تاریخ انتشار: 1398/06/26         ساعت 08:00     گروه خبری کاربران عادی

اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد ، عناوین اولویت های پژوهشی مصوب سال 1398 را به شرح عناوین زیر اعلام نمود.

از کلیه پژوهشگران و محققان  و اساتید دانشگاه دعوت می شود درزمینه موضوعات ذیل در قالب طرح پژوهشی و تکمیل فرم پروپزال به واحد پژوهش اداره کل ثبت احوال مراجعه نمایند.

فهرست عناوین اولویت های پژوهشی استانی مصوب سال 1398

ردیف

عنوان اولویت

1

نقش شبه قضایی سازمان ثبت احوال(در سطح استان)

2

بررسی کار برد قواعد دادرسی مدنی و مراجع صلاحیت دار در دعاوی ثبت احوال استان...

3

هویت الکترونیکی و نقش آن در ارائه خدمات(دراستان....)

4

روش های تولید، بهبود و به هنگام سازی آمارهای جمعیتی با استفاده ازداده های ثبتی

5

تبیین نقش و جایگاه باز توزیع جمعیت در توسعه استان

6

مدیریت دانش و راهکارهای اجرایی آن درادارات کل ثبت احوال

7

شناسایی عوامل موثر بر مهاجرت های داخلی(درون استانی و بین استانی)و راهکارهایی برای ثبت آن

88

راهکارهایی برای بهینه سازی زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری درادارات کل ثبت احوال

9

آینده پژوهی در جمعیت استان متناسب با سند توسعه ملی و آمایش سرزمین

10

بررسی چگونگی هوشمند سازی ارائه خدمات سازمان ثبت احوال کشور با استفاده از سیستم خبره فازی در استان.....

11

بررسی تطبیقی گذار باروری و سالخوردگی جمعیت دراستان

12

بررسی میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی و تأثیر آن بر تمایل به فرزندآوری در داوطلبین ازدواج در استان

13

بررسی تأثیر اعلام ثبت وقایع حیاتی در برنامه ریزی های کلان(درسطح استان)

14

بودجه ریزی عملیاتی و نقش آن در بهبود انجام برنامه های اجرایی سازمان ثبت احوال

15

نقش و جایگاه ثبت احوال در حفظ امنیت کشور(درسطح استان)

16

بررسی راهکارهای اجرایی ارتقاء ضریب امنیت و کاهش خطر پذیری سامانه های اسناد هویتی دراستان...

17

بررسی تأثیر آمارهای جمعیتی ثبت احوال برافزایش بهره وری سازمان بانقش میانجی انواع برنامه ریزی(درسطح استان)

فراخوان آثار پژوهشی.pdf

کلیدواژه ها: