سند راهبرد مشارکت اداره کل
ند راهبرد  
 
 


اهداف کلی و بلند مدت

- فراهم آوردن موجبات شناسایی هویت مردم و ثبت وقایع حیاتی
- دستیابی به اطلاعات کافی از نیروی انسانی کشور
- ایجاد پیوند بین بخشهای نظام و مردم با حکومت
- تغییرات بنیادی در نظام ثبت احوال کشور
- بازسازی اسناد مناطق جنگی و بازسازی و نوسازی عمرانی
- حل مشکلات اسنادی مهاجرین جنگ تحمیلی، مهاجرین و پناهندگان عراقی و افغانی و معاودین عراقی
- اصلاح تشکیلات و بهبود روش در بخشهای مختلف سازمان و توسعه تشکیلات تا سطح بخشداریها
- ایجاد فضای مناسب خدمتی در مرکز و استانها
- استفاده از ظرفیتهای ارگانهای ذیربط و افزایش کمی و کیفی و نیروهای سازمان متناسب جامعه انقلاب و جمعیت کشور
- تغییر در قانون ثبت احوال و تهیه آئین نامه مناسب اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و مراقبت کامل از اسناد
- ابطال شناسنامه های موهوم – تکراری – جعلی –غصبی در جریان و از اعتبار ساقط کردن المثنی ها
-اعمال مقررات کیفری درمورد تخلفات  و سوء استفاده از شناسنامه ها و اسناد
- اصلاحات ضروری در ثبت احوال کشور به صورت ضربتی
- تسریع امور ارگانهای اجرائی مملکت برای خدمت دهی در قالب برنامه های رفاهی و اجتماعی نظام
- کمک به اعمال سیاستهای جمعیتی در برنامه 5 ساله کشور ( کنترل موالید- فاصله گذاری – اسکان جمعیت)
- کمک به تحقق اهداف کلی و کمی برنامه 5 ساله کشور
- پوشش کامل کشور به لحاظ خدمات (جوامع شهری –روستایی –عشایری)
- مساعدت به هماهنگی طرحهای انفورماتیک جمعیتی کشور
- مساعدت به ایجاد نظام های مالیاتی، طب ملی،  نظام وظیفه، استخدام، و ...
- ثبت سریع و دقیق و گردش سریع اطلاعات در نظام
- کنترل و حفاظت از اسناد و مدارک هویتی و تابعیتی
- نوسازی سیستم و ایمن سازی و بهسازی اسناد سجلی
- حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها
- جلوگیری از جعل اسناد توسط اتباع خارجی و وابستگان به بیگانه
 
 
سند راهبرد مشارکت

جهت تامین اهداف اعمال موارد زیر ضروری است:
- ثبت وقایع چهارگانه جمعیت و تجزیه و تحلیل و استنتاج لازم
- تعویض شناسنامه های قدیمی موجود و صدور شناسنامه های موالید
- ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی به منظور دریافت و نگهداری اطلاعات سجلی و ارائه خدمات سجلی و اطلاعاتی
- ارائه خدمات فردی (مدارک شخصی و موقعیت اجتماعی را مبتنی بر واقعیتها مشخص می کند.)
-ارائه خدمات عمومی (اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک ثبت زمینه آمارهای حیاتی برای مسئولان است.)
- شناخت ایلات و عشایر و طوایف در سراسر ایران بویژه شرق کشور
- شناخت خارجیان مقیم و ایرانیان مقیم خارج
- صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی
- استفاده از اطلاعات 75 ساله ذخیره شده درثبت احوال
- شناخت هویتی افراد کشور
- جمع آوری و تهیه آمارهای انسانی سراسر کشور و انتشار آن
- تخصیص شماره شناسنامه اختصاصی (شماره شناسائی یا کدملی) که شماره منحصر به فرد برای ایرانیان که کلید دستیابی به اطلاعات است.
- بازنشستگی، بسیج نظامی، بیمه تحصیلی، سجل کیفری
- مساعدت به منطقی کردن نظام تشکیلاتی و تغییر تشکیلات و سازماندهی جدید و جلوگیری از کارهای تکراری
- مساعدت به تقویت بنیه انسانی دفاعی کشور (سربازگیری) و اجرای مصوبات شورایعالی پشتیبانی جنگ در این ارتباط
- مشارکت در انگشت نگاری غیر عمومی، نگهداری و اعمال کلاسمان آثار انگشتان در اسناد.