کارکنان و چارت سازمانی
 

  مدیر کل روابط عمومی معاون حقوقی معاون انفورماتیک متصدی حراست ارزیابی و پاسخگویی به شکایات کارشناس انفورماتیک معاون اداری مالی کارشناس برنامه و بودجه برنامه نویس سیستم کارگزین حسابدار مسئول کارشناس سجلی مسئول دبیرخانه حسابدار و امین اموال مسئول اوراق سجلی کارپرداز
مدیر کل ثبت احوال حراست روابط عمومی انفورماتی انفورماتیک کارشناس آمار پاسخگویی به شکایات مسئول دفتر متصدی حراست معاون اداری و مالی کارشناس برنامه و بودجه معاون حقوقی و سجلی هیات های حل اختلاف حسابدار مسئول کارشناس امور رفاهی معاون امور اداری حسابدار و امین اموال رئیس امور اداری کارشناس امور حقوقی سجلی مسئول دبیرخانه نگهداری اوراق