تاریخ 1390/08/13         ساعت 12:00:00     گروه خبری عادی

افزایش 2.5دصدی رشد ولادت در استان
در شش ماهه نخست سال 90تعداد7648 واقعه ولادت به ثبت رشده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 درصدرشد داشته است.
نرخ زاد ولد در شش ماهه اول سال جاری 23در هزار نفر می باشد یعنی به ازای هر هزار نفر 23 نفر متولد می شوند.