تاریخ 1390/08/13         ساعت 12:00:00     گروه خبری عادی

ایجاد شعب خاص رسیدگی به اسناد سجلی در محاکم قضایی استان
در راستای رسیدگی و رفع اختلافات ناشی از اسناد سجلی با همکاری دادگستری استان شعبه خاص جهت تسریع در روند قضایی اسناد سجلی دایر گردید