تاریخ 1390/08/13         ساعت 12:00:00     گروه خبری عادی

صدور شناسنامه مکانیزه درراستانی اتقان اسناد هویتی
در راستای اتقان اسناد هویتی و بالابردن ضریب حفاظتی و امنیتی اطلاعات هویتی و جلوگیری از جعل و تغییر مندرجات شناسنامه، صدور شناسنامه مکانیزه درادارت اجرایی استان نیز برای هموطنان عزیز فراهم گردیده است