جمعه 26 دی 1399   
 
یاوران ثبت احوال
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

حمیدرضا جمالی

بخشدار لنده

2

فریبرز یاوریان

مسئوا مرکز بهداشت لنده

3

شریفه حجازی

مسئول زایشگاه

4

اله قلی نازی دوک

خانه بهداشت دوک

5

امراله نظری

دهیار ایدنک