سه شنبه 30 دی 1399   
 
وفات

 

   

آمار وقایع وفات ثبت شده اداره ثبت احوال خواف در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل 

سال 97

35

36

32

36

36

36

35

42

44

36

80

47

495

سال 98

54

47

46

47

43

44

54

50

64

0

0

0

449

درصد تغییرات

54.3

30.6

43.8

30.6

19.4

22.2

54.3

19.0

45.5

0.0

0.0

0.0

-9.3