دوشنبه 29 دی 1399   
 
ثبت یارن
ردیف
نام روستا
نام ثبت یار
1
ابراهیم آباد
خانم معصومی
2
ارغا
خانم عبدی- عبداله زاده
3
بزنجرد
خانم خانزائی
4
تکمار
خانم معدنچی
5
جابوز
آقای کاظمی
6
نقاب
خانم صمیمی
7
جعفرآباد
خانم صدیقی
8
حسین آباد
خانم خلیلی
9
دهنو
خانم ایزدی-جعفریان
10
سرمزده
خانم تدینی
11
سعدالدین
خانم صادقیان
12
نصرآباد
خانم اسکندری-محبی
13
کاهه-علی آباد
خانم نسائی
14
کاریزک
خانم حسن نژاد
15
کلاته شادی
خانم مساحی
16
کندر
خانم پهلوانزاده-شاکری آقای تیموری
17
محمدآباد
خانم ابراهیمی
18
مزده
خانم خبازی
19
مهدی آباد
خانم صبوری
20
میرآباد
خانم صمیمی
21
خلیل آباد
خانم میرباقری فیروزآباد