دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
  نامهای مؤنث       نامهای مذکر    
                 
  ردیف نام فراوانی   ردیف نام فراوانی  
  1 زهرا 42   1 ابوالفضل 60  
  2 فاطمه 37   2 مهدی 32  
  3 زینب 27   3 امیرعلی 28  
  4 مریم 21   4 امیرحسین 25  
  5 ریحانه 18   5 امیرمحمد 24  
  6 مبینا 16   6 محمد 20  
  7 مهدیه 15   7 علی 16  
  8 کوثر 12   8 حسین 12  
  9 نرگس 12   9 حمیدرضا 9  
  10 ستایش 11   10 امیررضا 8  
  11 هانیه 11   11 یوسف 8  
  12 محدثه 8   12 یونس 8  
  13 معصومه 7   13 سجاد 7  
  14 سارا 6   14 رضا 7  
  15 ملیکا 6   15 محمدجواد 7  
  16 مائده 5   16 مصطفی 7  
  17 هستی 5   17 احسان 6  
  18 سحر 4   18 عرفان 6  
  19 آتنا 4   19 فاضل 5  
  20 ساجده 4   20 محمدرضا 5  
  21 ستاره 4   21 محمدمهدی 5  
  22 رقیه 4   22 دانیال 4  
  23 حدیثه 4   23 علیرضا 4  
  24 فائزه 4   24 مرتضی 4  
  25 مهسا 4   25 نیما 4  
  26 نادیا 4   26 یاسین 4  
  27 نجمه 4   27 سعید 3  
  28 نگار 4   28 حسن 3  
  29 یگانه 4   29 رسول 3  
  30 انسیه 3   30 جواد 3  
  31 الهه 3   31 ایلیا 3  
  32 سمانه 3   32 امیرمهدی 3  
  33 سیده زینب 3   33 اباالفضل 3  
  34 مهلا 3   34 آرمان 3  
  35 نازنین 3   35 علی اصغر 3  
  36 نازنین زهرا 3   36 مجتبی 3  
  37 نازنین فاطمه 3   37 محسن 3  
  38 اسما 2   38 امیر 2  
  39 الهام 2   39 امیدرضا 2  
  40 الناز 2   40 پوریا 2