دوشنبه 29 دی 1399   
 
محاضر شهرستان خلیل آباد
دفتر خانه ازدواج 68 خلیل آباد
نام و نام خانوادگی سر دفتر : آقای علی اکبر حسین زاده
تلفن : 57726696
آدرس : خیابان امام خمینی (ره )26

دفتر خانه ازدواج 89 خلیل آباد
نام و نام خانوادگی سر دفتر : آقای علی سعادتی
تلفن : 57728033
آدرس : خیابان امام خمینی( ره) جنب اداره آبفا