دوشنبه 29 دی 1399   
 
مدیریت محتوا

 
 

حسین رضائی

نام و نام خانوادگی

لیسانس الهیات معارف اسلامی

سوابق تحصیلی

بایگان اسناد سجلی - مسئول امور ثبت احوال روستا - اپراتور سجلی - معاون ثبت احوال خلیل آباد

سوابق شغلی

1366

سال شروع به کار

57728133

تلفن

اداره ثبت احوال خلیل آباد

محل خدمت