دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
تاریخ 1398/10/28         ساعت 09:35:58     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال خلیل آباد

بازدید جناب آقای نیری مدیر کل محترم ثبت احوال خراسان رضوی و هیئت همراه در تاریخ 1398/10/28 از اداره ثبت احوال خلیل آباد
بازدید مدیر کل محترم ثبت احوال خراسان رضوی از اداره ثبت احوال خلیل آباد