دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
تاریخ 1398/04/05         ساعت 12:07:06     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال خلیل آباد

دیدار مدیرکل محترم ثبت احوال خراسان رضوی با فرماندار خلیل آباد
دیدار مدیرکل محترم ثبت احوال خراسان رضوی با فرماندار خلیل آباد