دوشنبه 29 دی 1399   
 
تاریخ 1398/04/05         ساعت 12:12:56     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال خلیل آباد

بازدید مدیر کل محترم ثبت احوال خراسان رضوی و هیئت همراه از اداره ثبت احوال خلیل آباد در مورخه 1398/04/04