دوشنبه 5 خرداد 1399   
 
تاریخ 1398/09/05         ساعت 11:02:11     گروه خبری دانستنی ها

وکــــالت
مستفاد از مواد 656 و 211 قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود تعیین می نماید ، البته هم وکیل و هم موکل بایستی بالغ ، عاقل و رشید باشند ".مطابق یک قاعدة کلی فقهی و حقوقی ، کسی نمیتواند در امور حقوقی (اعم از مالی و غیر مالی) دیگری دخالت و تصرف نماید مگر اینکه قانون یا خود شخص این اختیار را به وی اعطا نماید. درهمین راستا قانونگذار در ماده 663 قانون مدنی مقرر داشته : وکیل نمیتواند عملی را که از حدود اختیارات او خارج است انجام دهد " به همین دلیل نیز نهادها و موسسات دولتی از جمله سازمان ثبت احوال کشور ، مجاز به ارائه خدمات و پذیرش درخواستهای اشخاصی که انجام امر مورد نظر در وکالت نامه آنها درج نشده ، نبوده و درصورت اقدام عواقب و ضمانت اجرای حقوقی آن متوجه کارمندان دولت می باشد.همچنین لازم به ذکر است در صورت انجام عملی خارج از حدود اختیار توسط وکیل ، موجب مسؤلیت قانونی وی در مقابل موکل می گردد.در نتیجه جهت انجام هر امر حقوقی به نمایندگی از شخص دیگر علاوه بر اینکه طرفین عقد وکالت باید قانونا" مجاز باشند ، وکیل و ادارات و مؤسسات دولتی فقط می توانند در حدود اختیارات تصریح شده در وکالت نامه اقدام نمایند.لذا سازمان ثبت احوال هم از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است عیناخدمت مورد نظر در وکالت نامه های تنظیمی درج که چند نمونه آن به عنوان مثال بشرح ذیل اعلام می گردد:
مثال :

1- مراجعه وکیل به اداره ثبت احوال جهت تنظیم سند ولادت و اخذ شناسنامه فرزند موکل (در صورت تکمیل مدارک مثبته اعم از انتخاب نام ، جنسیت و تاریخ تولد).

2-    مراجعه وکیل به اداره ثبت احوال جهت تنظیم سند وفات (در صورت تکمیل مدارک مثبته ) و دریافت رونوشت وفات صادره (درصورت لزوم).

3-    مراجعه وکیل به اداره ثبت احوال جهت درخواست صدور گواهی تجرد موکل و دریافت آن.

4-    مراجعه وکیل به اداره ثبت احوال جهت تعویض شناسنامه (درصورت تکمیل مدارک مثبته) و دریافت شناسنامه جدید صادره. 

5-    مراجعه وکیل به اداره ثبت احوال جهت درخواست المثنی شناسنامه (درصورت تکمیل مدارک مثبته) و دریافت شناسنامه جدید صادره.