جمعه 1 بهمن 1400   
 
 
 
 
  وظایف این اداره کل به 3 دسته فعالیت های ستادی، اجرائی و کنسولی به شرح ذیل تقسیم می شود:

 الف: فعالیت های ستادی

·   ارسال قوانین ، مقررات و دستورالعملهای صادره به نمایندگیها و کنسولگریهای ج.ا.ا و آموزش کارکنان وزارت امورخارجه که جهت ارائه خدمات هویتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور عازم ماموریت می باشند.

·  ارتباط با وزارت امورخارجه (اداره کل امور کنسولی ، اداره سجلات واحوال شخصیه، اداره تابعیت وامورپناهندگان و...) به منظور هماهنگی و صحت ارائه خدمات ونیز بررسی و رفع مشکلات هویتی و شناسنامه ای ایرانیان خارج از کشور.

·  مطالعات و تحقیقات پژوهشی در زمینه رفع مشکلات هویتی ایرانیان خارج از کشور.

·  تأمین نیازمندیهای نمایندگیهای ج.ا.ا در خارج از کشور از حیث اسناد و اوراق هویتی مانند سند  ثبت کل وقایع، وفات، ازدواج، طلاق و شناسنامه و گواهی وفات.

ب: فعالیت های کنسولی

 ·   دریافت اسناد ثبت کل وقایع، ازدواج طلاق و وفات تنظیمی در نمایندگیهای خارج از کشور به منظور نگهداری، معایب گیری و ایجاد آرشیو الکترونیک اسناد هویتی. 

·   دریافت اسناد مربوط به ورود و خروج از تابعیت ایران، پروانه زناشوئی واصله از وزارت امورخارجه و ارسال به ادارات محل صدور جهت درج مراتب در اسناد هویتی و همچنین درخواستهای ارائه خدمات هویتی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه و ارسال پاسخ به وزارت امور خارجه.

·   بازدید دوره ای از نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی وضعیت ارائه خدمات در نمایندگیها و رفع مسائل و مشکلات هویتی ایرانیان خارج از کشور .


ج: فعالیت های اجرائی

·    ثبت وقایع ولادت و وفات، صدور شناسنامه اولیه، حفظ ، نگهداری و بهنگام سازی اسناد و مستندات آنها.

·    صدور رونوشت گواهی ازدواج و طلاق، وفات و صدور گواهی تجرد.

·    تعویض شناسنامه و صدور المثنی ناشی از فقدان اسناد تنظیمی در نمایندگیهای خارج از کشور و اداره کل.

·   بررسی و ارسال درخواست های تعویض و المثنی شناسنامه واصله از وزارت امورخارجه به ادارات ذیربط استانی و پیگیری آنها.

·    رسیدگی به امور مربوط به اختلافات هویتی ، تغییر نام و نام خانوادگی و ...

·    تشکیل کمیسیون سه نفره و بررسی و اعلام نظر در خصوص اسناد راکد و مدعیان اسنادسجلی.

·    تشکیل کمیسیون تشخیص سن در اداره کل ثبت احوال استان تهران و رسیدگی به دعاوی مطروحه.

·    تشکیل کمیسیون رفع مغایرت و بررسی درخواستهای دارای مغایرت نام و نام خانوادگی. 

·   دفاع از اسنادسجلی درخصوص دعاوی حقوقی مطروحه در محاکم قضائی مطرح دعاوی کیفری موضوع قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسنادسجلی و شناسنامه.

·    بررسی استعلامات مربوط به  نام و طرح در کمیته نام سازمان و اعلام نتیجه به وزارت امورخارجه.

·   دریافت درخواستهای کارت شناسایی ملی ایرانیان خارج از کشور، داده آمایی در سامانه رهگیری، بررسی و تطبیق اطلاعات و رفع مغایرتهای موجود و صدور و ارسال کارت شناسایی ملی به وزارت امور خارجه.

·    تهیه و ایجادآرشیو الکترونیکی اسناد تنظیمی اعم از اسنادتنظیمی در کنسولگریها و اداره کل.

·    داده آمایی و معایب گیری اسناد هویتی واصله از نمایندگیهای ج.ا.ا در خارج از کشور.

·    تجلید و صحافی اسناد هویتی.

·    رسیدگی و پیگیری پرونده های مربوط به فاقدین شناسنامه ( ماده 45 ق.م ).

·    محاسبه اسناد و شناسنامه های تحویلی به نمایندگیهای ج.ا.ا در خارج از کشور .

·    پاسخگویی به استعلامات مراجع ذیصلاح.

·    تهیه گزارش عملکرد و آمار ارائه خدمات به صورت نوبه ای.

·    سایر امور محوله.

جستجو
 
ساعت