یکشنبه 16 آذر 1399   
 
 
 
 
  ماده 22 قانون ثیت احوال کشور:

وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در  خارج از کشور  
به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود  
 
 
  

هر یک از اشخاص زیر می توانند نسبت به اعلام وفات ایرانیان خارج از کشور و اخذ گواهی فوت اقدام نمایند          

1- نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارائه مدرک شناسائی .

2- مقامات قضایی و نظامی .

3- گروههای امدادی .
 

  
مدارک مورد نیاز جهت ثبت وفات          

1- شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی( در صورت صدور کارت ) .

2- اصل گواهی وفات خارجی متوفی .
 
3- ترجمه و تایید گواهی وفات خارجی توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه در تهران .
 
4- اصل شناسنامه و کارت شناسائی ملی اعلام کننده واقعه وفات .

 صدور خلاصه رونوشت وفات( گواهی فوت):          
 

1- گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نماید تسلیم خواهد شد.

2- پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری . 

 


توصیه های ضروری:

1- نظر باینکه برابر ماده 25 قانون ثبت احوال مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است، اصلح است که واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر ( 10 روز ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد .
 
توضیح: روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت بحساب نمی آید ودر صورتیکه ولادت در اثناء سفر زمینی یا هوائی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب میشود.

2- صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ و محل ثبت وفات ( نمایندگی مربوطه ) می باشد .

3- صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است اعلام کننده قبل از امضاء سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نماید .

4- بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

5- پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت در محاکم قضائی و سازمانهای دولتی و غیره قابل ارائه میباشد .

 

  تعاریف و مفاهیم :

1- سند وفات 
سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد  

2- گواهی فوت  
گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم میگردد  

جستجو
 
ساعت