چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397   
 
مدیریت محتوا
 
 
 
 
آدرس سایت اینترنتی اداره کل امورهویتی ایرانیان خارج از کشور
 
 
 
 
آدرس E-mail اداره کل امورهویتی ایرانیان خارج از کشور
 
 
 
شماره تلفن مستقیم مدیر کل امورهویتی ایرانیان خارج از کشور
021-66700307
 
 
 
شماره تلفن دفتر مدیر کل امورهویتی ایرانیان خارج از کشور
 
 021-60902533
 
 
شماره تلفن فاکس اداره کل امورهویتی ایرانیان خارج از کشور
021-66701748 
 
 
 
شماره تلفن مستقیم معاون امورهویتی اداره کل امورهویتی ایرانیان خارج از کشور
021-60902550
 
 
 
شماره تلفن مستقیم معاون فن آوری اداره کل امورهویتی ایرانیان خارج از کشور
021-60902565
 
 
 
شماره تلفن مستقیم واحد حراست اداره کل امورهویتی ایرانیان خارج از کشور
021-60902534
 
 
 
شماره تلفن مستقیم رئیس اداره امور هویتی
021-60902558
 
 
 
شماره تلفن مستقیم رئیس اداره حل اختلاف و فاقدین شناسنامه
021-60902531
 
 
 
 
شماره تلفن مستقیم سرپرست واحد دبیرخانه
021-60902537
 
 
آدرس پستی اداره کل امورهویتی ایرانیان خارج از کشور
 
 خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد - نبش خیابان شیخ هادی - اداره کل ثبت احوال امورخارجه
 
کدپستی:19411-11377
 
 
 
جستجو
 
ساعت