آمار ولادت
چاپ

          ولادتهای ثبت شده  

فروردین 1400اردیبهشت 1400خرداد 1400 
تیر 1400مرداد 1400شهریور 1400
مهر 1400آبان 1400آذر 1400
دی 1400بهمن 1400اسفند 1400

 

فروردین 1399 اردیبهشت 1399 خرداد 1399
تیر 1399 مرداد 1399 شهریور 1399
مهر 1399 آبان 1399 آذر 1399
دی 1399 بهمن 1399 اسفند 1399

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/01/26