پیام تبریک ها و قدردانی ها

http://www.skocr.ir/User_Files/icon/gol.jpg تبریک به همکار

 

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای کاظمی:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (مرداد99)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای وجدی:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست اداره ثبت احوال قائنات تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(مرداد99)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای مرتضایی:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(تیر99)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم سرکار خانم تواضعی فر:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (تیر99)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای نعمتیان:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست اداره ثبت احوال زیرکوه تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(خرداد99)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای رضایی:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست اداره حراست تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(خرداد99)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای وجدی:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست اداره ثبت احوال قائنات تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(اسفند98)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای براتی:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (بهمن 98)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای مؤمنی:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (آبان98)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای مهرآور:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرکل ثبت احوال استان تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(مهر 98)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای رحیم زاده:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (شهریور 98)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای صفارزاده:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (شهریور 98)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای برنا:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (شهریور 98)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای عسکری:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (شهریور 98)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای صفاجو:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (شهریور 98)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای زنگوئی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (خرداد 98)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای خواجوی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (بهمن 97)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای میری:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (بهمن 97)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای میرزائی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (دی 97)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای چهکندکی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (شهریور97)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم سرکار خانم ذوالفقاری:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (مرداد97)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای شریف زاده:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (شهریور 96)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای فاطمی:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرکل ثبت احوال استان تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(شهریور 96)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای مومنی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (خرداد 96)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای کاظمی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (مهر95)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای حسین آبادی- سرکار خانم خاکی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (تیر95)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای عطائی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (دی94)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای برزگری:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (دی94)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای احمدی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (دی 94)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای رئیسی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم.(آذر 94)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای بهرام پور:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم.(آذر 94)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای محمدزاده:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (مهر 94)

همکار محترم سرکار خانم جابری:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم.(مهر 94)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای مهرآور:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (مهر 94)

 http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای علی حلاجی:

انتصاب جنابعالی را به سمت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل ثبت احوال استان تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(شهریور 94)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای زلیرانی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم.(خرداد 94)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای صفاجو:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم.(فروردین 94)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای نوروزی- سرکار خانم گلستانی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم.(اسفند 93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای کامرانی نژاد:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (اسفند 93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای کاخکی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال

خواستاریم. (اسفند 93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای سریع السیری:

انتصاب جنابعالی را به سمت سرپرست اداره ثبت احوال بیرجند تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(بهمن 93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم سرکار خانم ذوالفقاری:

تولد ارمغان زیبای زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (آذر 93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای چهکندکی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (آذر 93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای برنا:

تولد ارمغان زیبای زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (آبان 93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای معصومی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (شهریور93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای مهرآور:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال استان تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(تیر93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای زجاجی:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (اردیبهشت 93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای براتی:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (فروردین93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای امیرآبادی زاده:

انتصاب جنابعالی را به سمت سرپرست اداره ثبت احوال سربیشه تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(اسفند92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای زجاجی:

انتصاب جنابعالی را به سمت ریاست اداره ثبت احوال نهبندان تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(اسفند92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای مکاریان:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (دی92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای عابدین زاده:

تولد دو ارمغان زیبای زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکشان و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (دی 92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای انوری:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (آبان 92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای عسکری:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (آبان 92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای عابدین زاده:

انتصاب جنابعالی را به سمت ریاست اداره ثبت احوال فردوس تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(آبان 92)

 

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای سریع السیری:

انتصاب جنابعالی را به سمت معاون اداره منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(مهر92)

 

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای درایتی:

انتصاب جنابعالی را به سمت سرپرست اداره ثبت احوال سرایان تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(مهر92)

 

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای پورحسین

شکفتن زیباترین هدیه خداوند که مانند سروشی روح بخش به زندگی شما و فرزندتان نور امید تاباند را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها را برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش، به همراه آسایش و سلامتی از خداوند متعال خواستاریم.

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای سید هادی پیرایش:

آینده ای که با خدمت صادقانه خود ساخته اید و امروز ثمره و نتیجه آنرا ما با همه وجودمان می بینیم، مدیون و مرهون تلاش و زحمات خالصانه شماست که در راستای اهداف ثبت احوال صرف گردیده است. مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد
http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gif
سرکار خانم دهنوئی:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست اداره منابع انسانی و پشتیبانی تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.
http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gif
جناب آقای زجاجی:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست اداره ثبت احوال نهبندان تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای عابدین زاده:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست اداره ثبت احوال فردوس تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(فروردین 92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای زنگوئی:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (اسفند91)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای رجب زاده:

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست اداره ثبت احوال قاینات تبریک گفته، توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(دی 91)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای دهقانی:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (دی91)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای معاضدی فر:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (دی91)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم سرکار خانم آفتابی:

تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال برای شما خواستاریم. ( آبان 91)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم سرکار خانم محمدی:تولد زیباترین ارمغان زندگیتان را تبریک گفته آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش و  روح بخشیدن به زندگیتان را از خداوند متعال خواستاریم. (شهریور91)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای برومند:

شکفتن نوگل زیبای زندگیتان را تبریک گفته روشن ترین فرداها را برای وجود نازنیش و زندگی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما آرزومندیم. (شهریور 91)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای یعقوبی پور:

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت سرپرست اداره ثبت احوال بیرجند را تبریک گفته توفیقات جنابعالی در امر توسعه اهداف  ثبت احوال استان را با استعانت از خداوند متعال خواستاریم.(فروردین 91)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار محترم جناب آقای مهرآور:

تولد فرزند دلبندتان را تبریک عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان در پرتو عنایات حضرت دوست ، روزگاری سراسر سبز و زندگی توام با شادکامی و سلامت آرزومندیم.

 

http://skocr.ir/User_Files/icon/tabrik.jpg   بازنشستگی ها

 

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای علی حلاجی: امروز ثمره و نتیجه خدمات پربار و تلاش وافرتان را که در راستای اهداف ثبت احوال و خدمت رسانی به مردم صرف کردید ما با همه وجودمان می بینیم، مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(تیر99)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای عیسی عبداللهی  : مراتب سپاس و تشکر خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز می نماییم. امید است در کلیه مراحل زندگی موفق و موید باشید. سعادتمندی و توفیق روز افزون شما و خانواده محترمتان را از خداوند متعال خواستاریم.(فروردین 99)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای غلامرضا رجب زاده: امروز ثمره و نتیجه خدمات پربار و تلاش وافرتان را که در راستای اهداف ثبت احوال و خدمت رسانی به مردم صرف کردید ما با همه وجودمان می بینیم، مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(اسفند 98)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای سیدسعیدناصحی: آینده ای که با خدمت صادقانه خود ساخته اید و امروز ثمره و نتیجه آنرا ما با همه وجودمان می بینیم، مدیون و مرهون تلاش و زحمات خالصانه شماست که در راستای اهداف ثبت احوال صرف گردیده است.مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(اسفند 98)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای اسدالله سریع السیری، مدیریت ثبت احوال بیرجند : آینده ای که با خدمت صادقانه خود ساخته اید و امروز ثمره و نتیجه آنرا ما با همه وجودمان می بینیم، مدیون و مرهون تلاش و زحمات خالصانه شماست که در راستای اهداف ثبت احوال صرف گردیده است.مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(اردیبهشت97)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای جهانی: امروز ثمره و نتیجه خدمات پربار و تلاش وافرتان را که در راستای اهداف ثبت احوال و خدمت رسانی به مردم صرف کردید ما با همه وجودمان می بینیم، مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(اردیبهشت97)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای عرفانیان: امروز ثمره و نتیجه خدمات پربار و تلاش وافرتان را که در راستای اهداف ثبت احوال و خدمت رسانی به مردم صرف کردید ما با همه وجودمان می بینیم، مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(فروردین 97)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای محمدکاظم برهانی: امروز ثمره و نتیجه خدمات پربار و تلاش وافرتان را که در راستای اهداف ثبت احوال و خدمت رسانی به مردم صرف کردید ما با همه وجودمان می بینیم، مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(آبان 96)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای علی پورحسین، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی، آینده ای که با خدمت صادقانه خود ساخته اید و امروز ثمره و نتیجه آنرا ما با همه وجودمان می بینیم، مدیون و مرهون تلاش و زحمات خالصانه شماست که در راستای اهداف ثبت احوال صرف گردیده است. مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(شهریور 96)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای ابراهیم درایتی: امروز ثمره و نتیجه خدمات پربار و تلاش وافرتان را که در راستای اهداف ثبت احوال و خدمت رسانی به مردم صرف کردید ما با همه وجودمان می بینیم، مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(95)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای ابراهیم مقداری: امروز ثمره و نتیجه خدمات پربار و تلاش وافرتان را که در راستای اهداف ثبت احوال و خدمت رسانی به مردم صرف کردید ما با همه وجودمان می بینیم، مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(اسفند 93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای محمدحسین صالح پور: امروز ثمره و نتیجه خدمات پربار و تلاش وافرتان را که در راستای اهداف ثبت احوال و خدمت رسانی به مردم صرف کردید ما با همه وجودمان می بینیم، مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(فروردین 92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای هوشنگ اکبری، ریاست اداره ثبت احوال فردوس: امروز ثمره و نتیجه خدمات پربار و تلاش وافرتان را که در راستای اهداف ثبت احوال و خدمت رسانی به مردم صرف کردید ما با همه وجودمان می بینیم، مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(فروردین 92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای حسین جهانی، ریاست اداره ثبت احوال بیرجند : آینده ای که با خدمت صادقانه خود ساخته اید و امروز ثمره و نتیجه آنرا ما با همه وجودمان می بینیم، مدیون و مرهون تلاش و زحمات خالصانه شماست که در راستای اهداف ثبت احوال صرف گردیده است.مراتب سپاس خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نموده و امیدواریم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.(فروردین 91)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای غلامرضا کاظمی  : مراتب سپاس و تشکر خالصانه خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز می نماییم.امید است در کلیه مراحل زندگی موفق و موید باشید. سعادتمندی و توفیق روز افزون شما و خانواده محترمتان را از خداوند متعال خواستاریم.(فروردین 91)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای حیدر مرادی ، کارشناس مسئول حراست اداره کل : برخود واجب می دانیم مراتب سپاس و تشکر خالصانه خود را از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در ثبت احوال خراسان جنوبی ابراز نماییم. امیدوارم این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد. سعادتمندی و توفیق روز افزون شما و خانواده محترمتان را از خداوند متعال خواستاریم.(آبان 90)

 

http://skocr.ir/User_Files/icon/ezdevaj2.jpg تبریک عقد و ازدواج

 

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای مرتضائی، آغاز و شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها تبریک میگوییم و زندگی پر از عشق و محبت را برایشان آرزو میکنیم.(دی 99)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای غیاثی، آغاز و شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها تبریک میگوییم و زندگی پر از عشق و محبت را برایشان آرزو میکنیم.(دی 99)

جناب آقای سریع السیری، آغاز و شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها تبریک میگوییم و زندگی پر از عشق و محبت را برایشان آرزو میکنیم.( بهمن 97)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای کباری، آغاز و شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را تبریک میگوییم و زندگی پر از عشق و محبت را برایشان آرزو میکنیم.( مهر 97)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای نوروزی، سرکار خانم گلستانی، آغاز و شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را تبریک میگوییم و زندگی پر از عشق و محبت را برایشان آرزو میکنیم.( شهریور 97)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای سریع السیری، آغاز و شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را تبریک میگوییم و زندگی پر از عشق و محبت را برایشان آرزو میکنیم.( بهمن96)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای رحیم زاده، پیوندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها به شما و همسرگرامیتان تبریک میگویم  و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای شما آرزومندیم.(شهریور 96)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای پورحسین، آغاز و شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها تبریک میگوییم و زندگی پر از عشق و محبت را برایشان آرزو میکنیم.( فروردین 96)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای حسن پور  آغاز زیبای زندگی مشترکتان را با تقدیم بهترین شادباش ها تبریک میگوییم. لحظات خوشبختی تان پردوام و پایدار باد.(دی 95)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای درایتی، آغاز زندگی مشترک فرزندتان را به شما تبریک می گوییم. لحظات خوشبختی تان پردوام و پایدار باد.(تیر93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای مالکی، آغاز زندگی مشترک فرزندتان را به شما تبریک می گوییم. لحظات خوشبختی تان پردوام و پایدار باد.(اسفند92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای محمدی، آغاز زندگی مشترک را با تقدیم بهترین شادباش ها تبریک میگوییم . زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنیم.(بهمن92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای یوسفی، آغاز زندگی مشترک فرزندتان را به شما تبریک می گوییم. زندگی پر از عشق و محبت را برایشان آرزو میکنیم.(بهمن92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای بصیرنژاد، آغاز زندگی مشترک فرزندتان را به شما تبریک می گوییم. لحظات خوشبختی تان پردوام و پایدار باد.(بهمن92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای ضیائی، آغاز زیبای زندگی مشترک را به شما و همسرگرامیتان تبریک می گوییم. لحظات خوشبختی تان پردوام و پایدار باد.(مهر 92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای بهرام پور، آغاز زیبای زندگی مشترک فرزندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها تبریک میگوییم و زندگی پر از عشق و محبت را برایشان آرزو میکنیم.( مرداد92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifجناب آقای پورحسین، آغاز و شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها تبریک میگوییم و زندگی پر از عشق و محبت را برایشان آرزو میکنیم.( تیر 92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای برزگری، آغاز زندگی مشترک را به شما و همسرگرامیتان تبریک می گوییم. لحظات خوشبختی تان پردوام و پایدار باد.(فروردین 92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای برنا، آغاز زندگی مشترک را به شما و همسرگرامیتان تبریک می گوییم و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای شما آرزومندیم.(فروردین 92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای کاری، پیوندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها به شما و همسرگرامیتان تبریک میگویم  و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای شما آرزومندیم.( مهر91)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی سرکار خانم صفری، پیوندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها به شما و همسرگرامیتان تبریک میگویم  و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای شما آرزومندیم.

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای جهانی، آغاز و شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها تبریک میگوییم.

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای آخوندی، آغاز و شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها تبریک میگوییم.

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای عبدالهی، آغاز و شروع زیبای زندگی مشترک فرزندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها تبریک میگوییم.

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای ترابی، پیوندتان را با تقدیم بهترین شادباش ها به شما و همسرگرامیتان تبریک میگوییم  و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنیم.( شهریور91)
http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gif
همکار گرامی جناب آقای حسین احمدی، شروع زیبای زندگی مشترک را به شما و همسرگرامیتان تبریک می گوییم و زندگی سرشار از عشق و محبت و خوشبختی برای شما آرزومندیم.(فروردین 91)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی جناب آقای رضا صفاجوآبیز، آغاز زندگی مشترک را به شما و همسرگرامیتان تبریک می گوییم و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای شما آرزومندیم.

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifهمکار گرامی سرکار خانم مریم ذوالفقاری، آغاز زندگی مشترک را به شما و همسرگرامیتان تبریک می گوییم و زندگی سرشار از آسایش و خوشبختی برای شما آرزومندیم.

http://skocr.ir/User_Files/icon/movafaghiat.jpg  تبریک موفقیت های تحصیلی

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifسرکار خانم عارفه درایتی (فرزند همکار عزیزمان جناب آقای درایتی)
موفقیت مسرت بخش شما درخصوص کسب رتبه برتر در کنکور سراسری  که نشان از همت والای شماست را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم. در پناه دستان خداوند بی همتا، شاد، سربلند و موفق در کلیه مراحل زندگیتان باشید.(شهریور99)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifسرکار خانم کباری (فرزند همکار عزیزمان جناب آقای کباری)
موفقیت مسرت بخش شما درخصوص قبولی در رشته مهندسی صنایع دانشگاه بیرجند که نشان از همت والای شماست را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم. در پناه دستان خداوند بی همتا، شاد، سربلند و موفق در کلیه مراحل زندگیتان باشید.(شهریور93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifسرکار خانم الهام درایتی (فرزند همکار عزیزمان جناب آقای درایتی)
موفقیت مسرت بخش شما درخصوص قبولی در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه بیرجند که نشان از همت والای شماست را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم. در پناه دستان خداوند بی همتا، شاد، سربلند و موفق در کلیه مراحل زندگیتان باشید.(شهریور93)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifسرکار خانم فاطمه سریع السیری (فرزند همکار عزیزمان جناب آقای سریع السیری)

موفقیت مسرت بخش شما درخصوص قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه بیرجند که نشان از همت والای شماست را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم. در پناه دستان خداوند بی همتا، شاد، سربلند و موفق در کلیه مراحل زندگیتان باشید.(شهریور92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifسرکار خانم عارفه درایتی (فرزند همکار عزیزمان جناب آقای درایتی)
موفقیت شما در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نیز نمونه دولتی فردوس، که نشانگر تلاش و همت کم نظیر شماست را تبریک عرض می نماییم. در پناه دستان خداوند بی همتا، شاد، سربلند و موفق در کلیه مراحل زندگیتان باشید.(خرداد92)

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifسرکار خانم منظر مالکی ( فرزند همکار عزیزمان جناب آقای مالکی )

موفقیت مسرت بخش شما در آزمون دکترا را  به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم امید است با توکل به خدا و تلاش مضاعف، این مقطع تحصیلی را نیز با موفقیت سپری کرده و بیش از پیش منشاء خدمات علمی باشید.

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifسرکار خانم الهام درایتی ( فرزند همکار عزیزمان جناب آقای رضا درایتی )

کسب رتبه 5 کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1390 رشته آموزش ابتدایی ، نشانگر تلاش و پشتکار شماست. امیدوارم در راه کسب فضائل اسلامی و اخلاقی و خدمت به اهداف مقدس انقلاب اسلامی تحت رهبری ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) موفق بوده و آینده ساز مفیدی برای کشور عزیزمان باشید. توفیق روز افزون شما را در عرصه علم و عمل در سایه لطف الهی خواهانیم.

   تبریک به همکاران

 

   تبریک به همکاران محترمی که به عنوان همکاران برگزیده از ریاست محترم سازمان لوح تقدیر دریافت کردند :

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای علی موحدی خواه معاون حقوقی و سجلی اداره کل به عنوان مدیر نمونه ستادی

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای سید هادی پیرایش رئیس امور اداری به عنوان جانباز نمونه

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای حسین جهانی رئیس اداره ثبت احوال بیرجند به عنوان رئیس اداره شهرستان نمونه

آقای محمود آسیبی مسئول امور سجلی (امور عمومی) اداره ثبت احوال فردوس به عنوان کارمند نمونه

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifآقای غلامحسین حسین پور سرایدار و پیشخدمت اداره ثبت احوال قاین به عنوان خدمتکار نمونه

http://skocr.ir/User_Files/redarrow3.gifخانم سمیه علی آبادی کارشناس آمار و انفورماتیک اداره ثبت احوال بیرجند به عنوان کارشناس نمونه

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/10/06
آمار مراجعات
مهمان :  89
عضو :  0
کل مراجعات :  29
امروز :  0
دیروز :  1