ابراز همدردی ها


http://www.skocr.ir/User_Files/home/tasliat2.jpg

انا لله و انا الیه راجعون

 سرکار خانم آفتابی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (99/09/27)


انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای بهرامپور
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (99/09/15)


انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای مهرآور
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام 

بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم. (99/08/24)


 انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای برزگری
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (99/08/07)


انا لله و انا الیه راجعون

 جناب آقای میری
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (99/05/14)


 انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای آخوندی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (99/02/29)


انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای راحتی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (99/02/28)


انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای معاضدی فر
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم. (98/09)


 

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای مرتضائی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (8 98/0)


 

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای محمدزاده
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (98/08/16)


انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای میری
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم. (98/07)


 انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای حلاجی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 98/07)


 انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای راحتی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (98/06/30)


انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای عزیزی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 98/06)


انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای بهرام پور
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (98/03/09)


انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای اکبری
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 97/12/12)


 انا لله و انا الیه راجعون

سرکار خانم دهنوئی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند 97/11/07)


 انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای دهقانی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 97/10/30)


 انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای ذوالقدر
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 97/07/27)


 انا لله و انا الیه راجعون

سرکار خانم طالبی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم. (97/07/11)


انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای پورحسین
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 97/06)


انا لله و انا الیه راجعون

 سرکار خانم پویان
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده مرحوم به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (97/05/13)


  انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای فتح نیا
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم. (97/05/6)


 انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای فاضل
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم. (97/01/02)


 انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای مومنی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم. (96/10/24)


انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای مومنی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده مرحوم به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (96/08/20)


انا لله و انا الیه راجعون

 جناب آقای احمدی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیندبانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال خواهانیم  روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و به شما و سایر بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید (96/07)


انا لله و انا الیه راجعون

سرکار خانم جابری
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده مرحومه به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (96/06/18)


انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای بخشائی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم .(96/03)


 انا لله و انا الیه راجعون

 جناب آقای حسین پور

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیندبانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال خواهانیم  روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و به شما و سایر بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید (96/03)


 انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای سردار
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم. (96/02/20)


 انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای وجدی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم. (95/02/2)


انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای راعی فرد
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم .(95/1)


 انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای چهکندکی

خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.

بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات، برای شما و خانواده محترمتان صبر جزیل خواستاریم (94/12/27)


انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای توکلیان
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم .(94/12)


انا لله و انا الیه راجعون

سرکار خانم صفری
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده مرحوم به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (94/10/29)


انا لله و انا الیه راجعون
سرکار خانم آفتابی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم .(94/8/30)


انا لله و انا الیه راجعون

سرکار خانم عطائی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده مرحوم به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (94/07/06)


 انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای ابراهیمی

خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.

بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات، برای شما و خانواده محترمتان صبر جزیل خواستاریم (94/07/05)


 انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای صفارزاده
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 94/06)


 انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای سریع السیری
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم. (94/04/23)


  انا لله و انا الیه راجعون

 جناب آقای پیرایش
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم. (94/04/03)


 انا لله و انا الیه راجعون

 جناب آقای پورحسین
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیندبانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال خواهانیم  روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و به شما و سایر بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید (94/03/12)


   انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای حسین پور
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 94/02)


  انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای مقداری
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 93/10)


  انا لله و انا الیه راجعون

سرکار خانم صفری
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیندتسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما، از خداوند متعال خواهانیم  روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و به شما و سایر بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید (93/10/1)


 انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای اسحاقی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 93/9)

 


 انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای میری
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 93/9)


 انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای غلامی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 93/7)


 انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای نوروزی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.

با احترام و تمکین بر مشیت الهی و بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبر جزیل خواستاریم (93/7/8)


 انالله و انا الیه راجعون

سرکار خانم بیرجندی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.

با احترام و تمکین بر مشیت الهی و بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبر جزیل خواستاریم (93/6/18)


 انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای عرفانیان
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.

با احترام و تمکین بر مشیت الهی و بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،از حضرت باریتعالی مسئلت مینماییم روح ایشان را با روح فرزند شهیدش و ارواح طیبه شهداء محشور فرموده، به شما و سایر مصیبت دیدگان محترم، صبر و شکیبایی مرحمت فرماید(93/6/4)


 انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای راحتی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.

با احترام و تمکین بر مشیت الهی و بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبر جزیل خواستاریم (93/4/26)


  انالله و انا الیه راجعون

سرکار خانم آفتابی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.

با احترام و تمکین بر مشیت الهی و بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبر جزیل خواستاریم (93/3/31)


 

 انا لله و انا الیه راجعون
سرکار خانم امینی کیا
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعونبا احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 92/2)

 


 انا لله و انا الیه راجعون
سرکار خانم تواضعی فر
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.با احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 93/2/27)


اانا لله و انا الیه راجعون 
خانواده محترم احسانفر
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده مرحوم به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (93/1/9)


 انا لله و انا الیه راجعون
سرکار خانم علی آبادی
با احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 92/12)


انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای مهربان
با احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 92/12/10)

 


  انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای حسین پور
با احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 92/12)


انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای سلیمی فر
با احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 92/06/28)


 انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای گلشنی

خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.

بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبر جزیل خواستاریم (92/05/10)


 انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای یعقوبی پور
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیندبانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال خواهانیم  روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و به شما و سایر بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید (92/03/23)


 انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای غلامی
خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.

بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال برای شما و خانواده محترمتان صبر جزیل خواستاریم (91/12/27)


انا لله و انا الیه راجعون

 جناب آقای درایتی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده مرحومه به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (91/12/26)


  انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای مهرآور
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و توفیق مسئلت می نماییم .(91/10/19)


 انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای محمدزاده
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم .(91/10/07)

 


   انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای احمدی
با احترام و تمکین بر مشیت الهی و با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را برشما تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات و برای  شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی از درگاه باری تعالی خواستاریم.( 91/10/03)


 انا لله و انا الیه راجعون
سرکار خانم دهنویی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام بانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده مرحوم به اندازه ی دریای غمشان باشد. ازخداوند متعال میخواهیم روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند (91/08/28)


 انا لله و انا الیه راجعون

 خانواده محترم بهدانی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیندبانهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،و از خداوند متعال خواهانیم روح پاک مرحوم را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید (91/08/18)


انا لله و انا الیه راجعون
سرکار خانم تواضعی فر

embed'> 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/09/29
آمار مراجعات
مهمان :  94
عضو :  0
کل مراجعات :  32
امروز :  0
دیروز :  1