فراوانی نام گذاری
چاپ

  فراوانی بیشترین نامهای انتخابی در استان در ماههای مختلف

                                   (فراوانی 40 نام اول دختران و پسران استان)

 

سال 1400

فروردین 1400
اردیبهشت ماه 1400خرداد ماه 1400
تیرماه 1400مرداد ماه 1400شهریور ماه 1400
مهرماه 1400آبان ماه 1400آذر ماه 1400
دی ماه 1400بهمن ماه 1400اسفندماه 1400

سه ماهه اول 1400     شش ماهه اول 1400    نه ماهه اول 1400

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

سال 1399

فروردین 1399
اردیبهشت ماه 1399 خرداد ماه 1399
تیرماه 1399 مرداد ماه 1399 شهریور ماه 1399
مهرماه 1399 آبان ماه 1399 آذر ماه 1399
دی ماه 1399 بهمن ماه 1399 اسفندماه 1399

سه ماهه اول 1399     شش ماهه اول 1399    نه ماهه اول 1399

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1398

فروردین ماه 1398 اردیبهشت ماه 1398 خرداد ماه 1398
تیرماه 1398 مرداد ماه 1398 شهریور ماه 1398
مهرماه 1398 آبان ماه 1398 آذر ماه 1398
دی ماه 1398 بهمن ماه 1398 اسفندماه 1398

سه ماهه اول 1398     شش ماهه اول 1398    نه ماهه اول 1398

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/02/11
آمار مراجعات
مهمان :  70
عضو :  0
کل مراجعات :  71
امروز :  1
دیروز :  0