سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
ورود به سامانه
شرح وظايف

 

شرح وظایف اداره کل نگهداری و مهندسی عملیات

×       برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت به منظور نگهداری مرکز داده سازمان (زیرساخت خدمات و دسترسی)

×     تدوین سیاستها، خط مشیها و برنامه های لازم به منظور پشتیبانی نیازهای فنی مرتبط با زیرساخت های خدمات و دسترسی مرکزداده سازمان

×     تدوین سیاستها، خط مشیها و برنامه های لازم به منظور انتخاب و طراحی پیکربندی سخت افزارها و نظارت در پیاده سازی، نگهداری و بررسی مستمر برای ارتقاء کارآیی آنها برای توسعه ارتباطات مورد نیاز براساس استانداردهای موجود

×       برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت به منظور به روز نگهداشتن پایگاه اطلاعات جمعیت کشور و پایگاههای اطلاعاتی مرتبط

×       برنامه ریزی و هماهنگی به منظور انجام اقدامات مرتبط با سایت پشتیبان مرکز داده

×     تدوین سیاستها، خط مشیها و برنامه های لازم به منظور پشتیبانی فنی و اجرایی از فرآیند صدور کارت شناسایی و هوشمند ملی و همچنین ابلاغ شماره ملی به دستگاهها و سازمان ها

×       پشتیبانی فنی و اجرایی از فرآیند صدور کارت هوشمند ملی

×       پشتیبانی فنی و اجرایی از فرآیند ابلاغ شماره ملی به دستگاهها و سازمان ها

×     تدوین سیاستها، خط مشیها و برنامه های لازم به منظور تجزیه و تحلیل، استاندارد سازی سخت افزارهای مورد نیاز ستاد سازمان و شبکه بهره برداری گسترده کشوری

×     برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت به منظور تامین، نگهداری و پشتیبانی و عیب یابی نرم افزارها و سخت افزارهای شبکه ستاد سازمان و پشتیبانی و نگهداری خطوط Data سازمان

×     ایجاد ارتباط ستاد سازمان با سایر مراکز فنی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات ( داخل و خارج ) بمنظور بهره برداری از خدمات الکترونیکی بین سازمانی

×     ایجاد و توسعه روشهای کنترل و حفاظت بانکهای اطلاعاتی و تهیه دستورالعمل بازیابی و پشتیبانی و گردش اطلاعات و فراهم آوردن زمینه و امکانات لازم جهت دسترسی مدیران ، کارشناسان و کاربران به اطلاعات مورد نیاز

×       تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای توزیع و نگهداری و استانداردسازی مدارک ، مستندات و متون فنی

×       برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت به منظور ایجاد و نگهداری آرشیو نسخه های پشتیبان بانکهای اطلاعاتی

×       برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت به منظور نگهداری و پشتیبانی پایگاه آرشیو الکترونیکی اسناد و نرم افزارهای مربوط

×       انجام بررسیهای مستمر و دائمی از نحوه عملیات کارکنان تحت سرپرستی بمنظور حصول اطمینان از صحت عملیات اجرایی

×       انجام سایر امور ارجاعی از طرف معاونت فناوری اطلاعات و آمارجمعیتی

 

دسترسی سریع
تغییر نشانی
کارت هوشمند ملی
خدمات نام
پيوندها