پنجشنبه 28 شهریور 1398   
 
.

نشانی : مشهد بلوار وکیل آباد - بلوار اقبال لاهوری-نبش اقبال لاهوری یک-اداره کل ثبت احوال

کد پستی : 73817 - 91797

تلفنخانه : 35015000 - 35015001 - 35011000 - 35021500

فاکس : 35017003-051

تلفن روابط عمومی : 35017001

info@sabteahval-kh.ir : پست الکترونیک

www.khocr.ir : دیگر دامنه های پرتال

تلفن معاونت آمار و انفورماتیک اداره کل: 35015000
khr_main@Sabteahval.ir : ایمیل معاونت آمار و انفورماتیک

تلفن معاونت حقوقی و سجلی اداره کل: 35011000

khr_mhsj@Sabteahval.ir : ایمیل معاونت حقوقی و سجلی
تلفن حراست اداره کل : 35017005