دوشنبه 31 شهریور 1399   
 
.

سید حسین نیری - مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی
:سوابق کارینام سازمان

سمت

از سال

تا سالفرمانداری

کارگزار چند پیشه

1358/09/01

1363/11/30اداره ثبت احوال گناباد

مسئول امور ثبت احوال

1363/12/01

1375/08/22اداره ثبت احوال تربت جام

معاون اداره

1375/08/23

1376/06/24اداره ثبت احوال باخرز تایباد

رئیس اداره

1376/06/25

1377/07/14اداره ثبت احوال تربت جام

رئیس اداره

1377/07/15

1377/08/29اداره ثبت احوال مشهد

رئیس اداره

1377/08/30

1383/10/14اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی

سرپرست حوزه اداری مالی و برنامه ریزی

1383/10/15

1384/03/02اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی

معاون اداری مالی و برنامه ریزی

1384/03/03

1387/03/04اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی

مدیرکل

1387/03/05

تاکنون
 


 
 
صندوق دریافت نظرات پیشرفته