سه شنبه 9 آذر 1400   
 
.
 
نظر سنجی
نظرسنجی:نظر سنجی از مراجعین حضوری
1 -
 پرسش  محور سنجش
 نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
شفافیت فرآیندی
2 -
 پرسش  محور سنجش
 نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
شفافیت فرآیندی
3 -
 پرسش  محور سنجش
 انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
شفافیت فرآیندی
4 -
 پرسش  محور سنجش
 نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
5 -
 پرسش محور سنجش
 امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
6 -
 پرسش محور سنجش
 به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
7 -
 پرسش محور سنجش
 راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی گیری وضعیت درخواست ها
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
8 -
 پرسش محور سنجش
 دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
تسلط بر فرآیند
9 -
 پرسش محور سنجش
 تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
زمان فرآیند
10 -
 پرسش محور سنجش
 تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت
زمان فرآیند
11 -
 پرسش محور سنجش
 میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
زمان فرآیند
12 -
 پرسش محور سنجش
 نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
نظام مند بودن فرآیند
13 -
 پرسش محور سنجش
 دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
نظام مند بودن فرآیند
14 -
 پرسش محور سنجش
 ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری(نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و ...) به بخشهای مختلف
نظام مند بودن فرآیند
15 -
 پرسش محور سنجش
 احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت
نظام مند بودن فرآیند
16 -
 پرسش محور سنجش
احساس رضایت از خدمت دریافت شده
کلیت فرآیند