دوشنبه 6 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/07/16         ساعت 09:24:52     گروه خبری روابط عمومی

به منظور اظهار نظر مدیران و کارشناسان ادارات کل ثبت احوال کشور در خصوص پژوهش انجام شده در خصوص بازنگری قانون ثبت احوال جلسه ای در اداره کل ثبت احوال استان تشکیل شد.
در این جلسه پیشنهادات همکاران در ادارات تابعه در خصوص پژوهش انجام شده توسط سازمان مورد بررسی قرار گرفت و پس از جمعبندی نهایی در دستور کار ارسال به سازمان متبوع قرار گرفت.
لازم به ذکر است قانون ثبت احوال در سال 1355 تصویب و در سال 1363 اصلاحاتی بر روی آن انجام شد.