دوشنبه 6 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/07/16         ساعت 09:28:04     گروه خبری روابط عمومی

به منظور بررسی چالش های پیش روی پرونده های مشکوکین تابعیت و اتخاذ تصمیمات و تمهیدات مناسب در جهت مرتفع کردن این چالش ها و همچنین نحوه تعامل با استانهای همجوار در خصوص مشکلات اجرائی این پرونده ها جلسه ای با حضور مدیرکل ثبت احوال استان و کارشناسان ستادی تشکیل شد.

به منظور بررسی چالش های پیش روی پرونده های مشکوکین تابعیت و اتخاذ تصمیمات و تمهیدات مناسب در جهت مرتفع کردن این چالش ها و همچنین نحوه تعامل با استانهای همجوار در خصوص مشکلات اجرائی این پرونده ها جلسه ای با حضور مدیرکل ثبت احوال استان و کارشناسان ستادی تشکیل شد.