یکشنبه 28 بهمن 1397   
 
تاریخ 1397/08/19         ساعت 14:24:18     گروه خبری روابط عمومی

با عنایت به اینکه کلان شهر مشهد از لحاظ آماری رقم قابل توجهی ازوقایع حیاتی ثبت شده در استان را به خود اختصاص می دهد با تدبیر مدیرکل ثبت احوال استان و حضور تیم مدیریتی اداره کل ثبت احوال استان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد رایزنی های اولیه در خصوص مکانیزه شدن صدور گواهی های ولادت صادره از سوی زایشگاههای استان به منظور ارتقاء ضریب امنیتی در صحت اطلاعات درج شده با مسئولان این دانشگاه صورت پذیرفت .همچنین مقرر شد تا دانشگاه علوم پزشکی بستر بهره مندی ثبت احوال از سامانه HIC را فراهم نماید .

با عنایت به اینکه کلان شهر مشهد از لحاظ آماری رقم قابل توجهی ازوقایع حیاتی ثبت شده در استان را به خود اختصاص می دهد با تدبیر مدیرکل ثبت احوال استان و حضور تیم مدیریتی اداره کل ثبت احوال استان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد رایزنی های اولیه در خصوص مکانیزه شدن صدور گواهی های ولادت صادره از سوی زایشگاههای استان به منظور ارتقاء ضریب امنیتی در صحت اطلاعات درج شده با مسئولان این دانشگاه صورت پذیرفت .همچنین مقرر شد تا دانشگاه علوم پزشکی بستر بهره مندی ثبت احوال از سامانه HIC را فراهم نماید .