یکشنبه 28 بهمن 1397   
 
تاریخ 1397/09/12         ساعت 07:50:29     گروه خبری روابط عمومی

در حاشیه جلسه شورای راهبردی جمعیت استان که در محل استانداری خراسان رضوی تشکیل شد مدیرکل ثبت احوال استان و هیئت همراه از میز خدمت استانداری و مراحل مختلف خدمت رسانی از طریق آن بازدید کردند.

در حاشیه جلسه شورای راهبردی جمعیت استان که در محل استانداری خراسان رضوی تشکیل شد مدیرکل ثبت احوال استان و هیئت همراه از میز خدمت استانداری و مراحل مختلف خدمت رسانی از طریق آن بازدید کردند.