سه شنبه 28 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/10/03         ساعت 12:36:48     گروه خبری روابط عمومی

به منظور آشنائی هرچه بیشتر نسل جوان و آینده سازان ایران اسلامی با خدمات و دستاوردهای سازمان ثبت احوال معاون امور اسناد هویتی و رئیس اداره حراست با حضور در محل دبیرستان شهید غفوری مشهد نسب به تبیین جایگاه ثبت احوال و افق های پیش روی این سازمان مبادرت کردند. در پایان ایم رمسام به تعدادی از دانش آموزان به رسم یادبود هدایایی اهداء شد.

به منظور آشنائی هرچه بیشتر نسل جوان و آینده سازان ایران اسلامی با خدمات و دستاوردهای سازمان ثبت احوال معاون امور اسناد هویتی و رئیس اداره حراست با حضور در محل دبیرستان شهید غفوری مشهد نسب به تبیین جایگاه ثبت احوال و افق های پیش روی این سازمان مبادرت کردند. در پایان ایم رمسام به تعدادی از دانش آموزان به رسم یادبود هدایایی اهداء شد.